Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

<
  Kaj je Intrastat?

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami (t.i. Ekstrastat) kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije.

 

  Odgovornost za Intrastat

V skladu z Zakonom o državni statistiki ter srednjeročnim in letnim programom statističnih raziskovanj je v Sloveniji za Intrastat odgovoren Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Po vzoru organizacije Intrastata v nekaterih državah članicah je SURS sklenil dogovor o sodelovanju oz. delitvi dela v zvezi z Intrastatom s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

V skladu z omenjenim sporazumom je FU odgovorna za zbiranje in kontrolo podatkov, sodelovanje s podjetji in odpravljanje morebitnih napak v poročanju. SURS je odgovoren za nadzor sistema, statistično metodologijo in zajetje, ocene in diseminacijo podatkov. V okviru FU podatke za Intrastat zbira in obdeluje Finančni urad Nova Gorica za vse poročevalske enote v Sloveniji.

V skladu z evropsko zakonodajo o statistiki blagovne menjave med državami članicami (Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004) je vsaka država članica dolžna vzpostaviti in izvajati Intrastat ter podatke mesečno posredovati Statističnemu uradu EU (Eurostatu).

 

  Kdo mora poročati?

Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če:

  • trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla t.i. nacionalni vključitveni prag.

Po 13. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 obveznost poročanja za Intrastat nastane tudi med letom, kadar kumulativna vrednost blagovne menjave podjetja - določena na osnovi podatkov o dobavah blaga v druge države članice EU in pridobitvah blaga iz drugih držav članic EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O - z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta preseže veljavni vključitveni prag. Podjetje (poročevalska enota) poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen.

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Vključitveni prag znaša 220.000 EUR za odpreme in 140.000 EUR za prejeme blaga.

Poročevalska enota lahko delno ali v celoti prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo-deklaranta, vendar je še vedno edina odgovorna za pravočasnost, popolnost in točnost posredovanih podatkov.

Tretja oseba-deklarant mora pravilno in pravočasno izpolniti poročilo o blagovni menjavi poročevalske enote, pri čemer ji je poročevalska enota dolžna pravočasno posredovati vse podatke, potrebne za poročanje.

Pooblastilo za poročanje za Intrastat prek tretje osebe-deklaranta. 

     Rok za dostavo podatkov Finančnemu uradu Nova Gorica

Rok za dostavo podatkov Finančnemu uradu Nova Gorica je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec ne glede na medij poročanja.

Če 15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom. Če poročate v več pošiljkah, se zgoraj navedeni rok nanaša na zadnjo pošiljko za obdobje poročanja. Poročanje v tekočem mesecu za tekoči mesec ni dovoljeno. Odgovornost za pravočasno dostavo podatkov nosi poročevalska enota.

Več informacij o Intrastatu...

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.